Regulation S/Rule 144A

A)     COMPANIES SUBJECT TO REGULATION S

 

  1.        List of shares subject to restrictions under Category 3 of Regulation S

The up to date list of shares subject to restrictions under Category 3 of Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933 is published on the website of the Warsaw Stock Exchange (the “WSE”) at this link.

Name Shortcut
SILVAIR-REGS /18 SVRS

 

Legend:

REGS/S - trading in the issuer’s shares is subject to restrictions under Category 3 of Regulation S under the United States Securities Act of 1933, as amended

/18 - trading in the issuer’s shares is subject to restrictions under Category 3 of Regulation S under the United States Securities Act of 1933, as amended

  1.        Text of Part A of Exhibit 14 to the Detailed Exchange Trading Rules in UTP System

Unaltered text of Part A of Exhibit 14 to the Detailed Exchange Trading Rules in UTP System is published on the WSE website at this link.

  1.        Detailed information on the type and scope of the U.S. securities laws restrictions applicable to the shares

Detailed information on the type and scope of the U.S. securities laws restrictions on trading applicable to the shares under Category 3 of Regulation S is disclosed to the public by the issuer of the shares and published on the WSE website (please see the Sections 1 and 2 above).

  1.        Client statement – Category 3 of Regulation S

The statement received from the client in connection with participation in trading in shares subject to U.S. securities laws restrictions under Category 3 of Regulation S is contained in Part A of Exhibit 15 to the Detailed Exchange Trading Rules in UTP System published on the WSE website at this link.

 

B)      COMPANIES SUBJECT TO REGULATION S/RULE 144A

 

  1.        List of shares subject to restrictions under Category 3 of Regulation S/Rule 144A

The up to date list of shares subject to restrictions under Category 3 of Regulation S/Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933 is published on the WSE website at this link.

Name Shortcut
HUUUGE-S144 /19 HUGE

 

Legend:

S144/R - trading in the issuer’s shares is subject to restrictions under Category 3 of Regulation S and Rule 144A under the United States Securities Act of 1933, as amended

/19 - trading in the issuer’s shares is subject to restrictions under Category 3 of Regulation S and Rule 144A under the United States Securities Act of 1933, as amended

  1.        Text of Part B of Exhibit 14 to the Detailed Exchange Trading Rules in UTP System

Unaltered text of Part B of Exhibit 14 to the Detailed Exchange Trading Rules in UTP System is published on the WSE website at this link.

  1.        Detailed information on the type and scope of the U.S. securities laws restrictions applicable to the shares

Detailed information on the type and scope of the U.S. securities laws restrictions on trading applicable to the shares under Category 3 of Regulation S and Rule 144A is disclosed to the public by the issuer of the shares and published on the GPW website (please see the Sections 1 and 2 above).

  1.        Client statement – Category 3 of Regulation S/Rule 144A

The statement received from the client in connection with participation in trading in shares subject to U.S. securities laws restrictions under Category 3 of Regulation S/Rule 144A is contained in Part B of Exhibit 15 to the Detailed Exchange Trading Rules in UTP System published on the WSE website at this link.

A) SPÓŁKI PODLEGAJĄCE REGULACJI S

1. Wykaz akcji podlegających ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S

Aktualna lista akcji podlegających ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., jest dostępna na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) pod tym linkiem.

Nazwa Skrót
SILVAIR-REGS /18 SVRS

 

Legenda:

REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom Kategorii 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)

/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom Kategorii 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)

2. Treść Części A Załącznika 14 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP

Niezmieniony tekst Części A Załącznika 14 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP jest dostępny na stronie internetowej GPW pod tym linkiem.

3. Szczegółowe informacje o rodzaju i zakresie ograniczeń wynikających z amerykańskiego prawa papierów wartościowych, mających zastosowanie do akcji

Szczegółowe informacje o rodzaju i zakresie ograniczeń obrotu akcjami wynikających
z amerykańskiego prawa papierów wartościowych na podstawie Kategorii 3 Regulacji S są podawane do wiadomości publicznej przez emitenta akcji i udostępniane na stronie internetowej GPW (zobacz punkty 1 oraz 2 powyżej).

4. Oświadczenie klienta - Kategoria 3 Regulacji S

Oświadczenie odbierane od klienta związane z uczestnictwem w obrocie akcjami podlegającymi ograniczeniom amerykańskiego prawa papierów wartościowych na podstawie Kategorii 3 Regulacji S, znajduje się w Części A Załącznika 15 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP i jest dostępne na stronie internetowej GPW pod tym linkiem.

 

B) SPÓŁKI PODLEGAJĄCE REGULACJI S / ZASADZIE 144A

1. Wykaz akcji podlegających ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S / Zasadą 144A

Aktualna lista akcji podlegających ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S / Zasadą 144A wydanymi na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., jest dostępna na stronie internetowej GPW pod tym linkiem.

Nazwa Skrót
HUUUGE-S144 /19 HUGE

 

Legenda:

S144/R - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom Kategorii 3 Regulacji S i Zasady 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S and Rule 144A under the United States Securities Act of 1933)

/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom Kategorii 3 Regulacji S i Zasady 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S and Rule 144A under the United States Securities Act of 1933)

2. Treść Części B Załącznika 14 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP

Niezmieniony tekst Części B Załącznika 14 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP jest dostępny na stronie internetowej GPW pod tym linkiem.

3. Szczegółowe informacje o rodzaju i zakresie ograniczeń amerykańskich przepisów wynikających z amerykańskiego prawa papierów wartościowych, mających zastosowanie do akcji

Szczegółowe informacje o rodzaju i zakresie ograniczeń obrotu akcjami, wynikających
z amerykańskiego prawa papierów wartościowych na podstawie Kategorii 3 Regulacji S i Zasady 144Asą podawane do wiadomości publicznej przez emitenta akcji i udostępniane na stronie internetowej GPW (zobacz punkty 1 oraz 2 powyżej).

4. Oświadczenie klienta - Kategoria 3 Regulacji S / Zasada 144A

Oświadczenie odbierane od klienta, związane z uczestnictwem w obrocie akcjami podlegającymi ograniczeniom amerykańskiego prawa papierów wartościowych na podstawie Kategorii 3 Regulacji S / Zasady 144A, znajduje się w Części B Załącznika 15 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP i jest dostępne na stronie internetowej GPW pod tym linkiem.